Filosofie udržitelnosti


Průmyslový podnik není pouze součást hospodářského života. Jeho působení s sebou nese také účinky na životní prostředí - a každý podnik nese spoluodpovědnost za své spolupracovníky, sousedy i obchodní partnery.

Skupina Schmersal si je vědoma této skutečnosti a proto se k naplňování filosofie udržitelnosti zavázala. Udržitelností se rozumí, že se ekonomické, ekologické a sociální faktory posuzují jako rovnocenné. Touto hlavní zásadou se řídíme v každém podnikovém rozhodování – od vývoje produktů přes výrobu až k prodeji.

Respektování zákonů na ochranu životního prostředí platných v každé zemi je pro nás samozřejmostí. Navíc při vývoji a výrobě produktů dbáme o hospodárné zacházení s omezenými (přírodními) zdroji a stejně tak i na nejmenší možné zatěžování životního prostředí.

Sociální odpovědností pro nás je povinnost nabídnout spolupracovnicím a spolupracovníkům jisté pracovní místo a podporovat jejich další odborné vzdělávání.

Udržitelný rozvoj je filosofie, která vyžaduje změnu postoje a myšlení v mnoha obchodních procesech. Naším přesvědčením je, že k této filosofii není žádná jiná alternativa, jestliže vnímáme naší sociální a ekologickou část odpovědnosti a chceme přispět k zajištění životních podmínek budoucích generací.